13 Cóng qián Yǐsèliè wáng Suǒluómén zaì Yēlùsǎlĕng qián , xié pì shān yòubiān wèi Xīdùn rén kĕ zēng de shén Yàsītālù , Móyē rén kĕ zēng de shén jī mò , Yàmén rén kĕ zēng de shén mǐ lè gōng suǒ zhú de qiū tán , wáng dōu wūhuì le ,