12 Yóudà liè wáng zaì Yàhāsī lóu dǐng shàng suǒ zhú de tán hé Mǎnáxī zaì Yēhéhuá diàn liǎng yuàn zhōng suǒ zhú de tán , wáng dōu chāihuǐ dá suì le , jiù bǎ huī dǎo zaì Jílúnxī zhōng .