25 Zaì Yuēxīyà yǐqián méiyǒu wáng xiàng tā jìnxīn , jìn xìng , jìnlì dì guī xiàng Yēhéhuá , zūnxíng Móxī de yīqiè lǜfǎ . zaì tā yǐhòu yĕ méiyǒu xīngqǐ yī gè wáng xiàng tā .