27 Yēhéhuá shuō , wǒ bìjiāng Yóudà rén cóng wǒ miànqián gǎn chū , rútóng gǎn chū Yǐsèliè rén yìbān . wǒ bì qì diào wǒ cóng qián suǒ xuǎnzé de zhè chéng Yēlùsǎlĕng hé wǒ suǒ shuō lì wǒ míng de diàn .