29 Yuēxīyà nián jiān , Āijí wáng fǎlǎo ní gē shàng dào Bólā hé gōngjī Yàshù wáng . Yuēxīyà wáng qù dǐdǎng tā . Āijí wáng yùjiàn Yuēxīyà zaì Mǐjíduō , jiù shā le tā .