33 Fǎlǎo ní gē jiāng yuē hā sī suǒ jīn zaì Hāmǎ dì de lì Bǐlā , bù xǔ tā zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng , yòu fá Yóudà guó yínzi yī bǎi tā lián dé , jīnzi yī tā lián dé .