35 Yuē yǎ jìng jiāng jīn yín gĕi fǎlǎo , zūn zhe fǎlǎo de méng xiàng guó mín zhēng qǔ jīn yín , àn zhe gèrén de lìliang paì déng , suǒ yào jīn yín , hǎo gĕi fǎlǎo ní gē .