3 Zhè huò líndào Yóudà rén , chéngrán shì Yēhéhuá suǒ méng de , yào jiāng tāmen cóng zìjǐ miànqián gǎn chū , shì yīn Mǎnáxī suǒ fàn de yīqiè zuì .