2 Yēhéhuá shǐ Jiālèdǐ jūn , Yàlán jūn , Móyē jūn , hé Yàmén rén de jūn lái gōngjī yuē yǎ jìng , huǐmiè Yóudà , zhēng rú Yēhéhuá jiè tā púrén zhòng xiānzhī suǒ shuō de .