7 Āijí wáng bú zaì cóng tā guó zhōng chūlai . yīnwei Bābǐlún wáng jiāng Āijí wáng suǒ guǎn zhī dì , cóng Āijí xiǎo hé zhídào Bólā hé dōu duó qù le .