17 Zhè yī gēn zhùzi gāo shí bā zhǒu , zhù shàng yǒu tóng dǐng , gāo sān zhǒu . tóng dǐng de zhōuwéi yǒu wǎngzi hé shíliu , dōu shì tóng de . nà yī gēn zhùzi , zhào cǐ yíyàng , yĕ yǒu wǎngzi .