11 Yuēshāfǎ shuō , zhèlǐ bú shì yǒu Yēhéhuá de xiānzhī ma . wǒmen kĕyǐ tuō tā qiú wèn Yēhéhuá . Yǐsèliè wáng de yī gè chén zǐ huídá shuō , zhèlǐ yǒu shā fǎ de érzi Yǐlìshā , jiù shì cóng qián fúshì Yǐlìyà de ( yuánwén zuò dǎo shuǐ zaì Yǐlìyà shǒu shàng de ) .