15 Xiànzaì nǐmen gĕi wǒ zhǎo yī gè tán qín de lái . tán qín de shíhou , Yēhéhuá de líng ( yuánwén zuò shǒu ) jiù jiàng zaì Yǐlìshā shēnshang .