25 Chāihuǐ Móyē de chéngyì , gèrén pāo shí tián mǎn yīqiè mĕi tián , sāi zhù yīqiè shuǐ quán , kǎn fá gè zhǒng jiā shù , zhǐ shèngxia jí Ěr hā liè shè de shí qiáng . shuǎi shí de bīng zaì sìwéi gōngdǎ nà chéng .