24 Móyē rén dào le Yǐsèliè yíng , Yǐsèliè rén jiù qǐlai gōngdǎ tāmen , yǐzhì tāmen zaì Yǐsèliè rén miànqián taópǎo . Yǐsèliè rén wǎng qián zhuī shā Móyē rén , zhí shā rù Móyē de jìng neì ,