26 Móyē wáng jiàn zhèn shì shén dà , nányǐ duì dí , jiù shuaìlǐng qī bǎi ná dāo de bīng , yào chōng guō zhèn qù dào Yǐdōng wáng nàli , què shì bùnéng .