31 Jī hā xī xiān qù , bǎ zhàng fàng zaì háizi liǎn shàng , què méiyǒu shēngyīn , yĕ méiyǒu dòng jìng . jī hā xī jiù yíng zhe Yǐlìshā huí lái , gàosu tā shuō , háizi hái méiyǒu xǐng guō lái .