43 Púrén shuō , zhè yídiǎn qǐ kĕ bǎi gĕi yī bǎi rén chī ne . Yǐlìshā shuō , nǐ zhǐguǎn gĕi zhòngrén chī ba . yīnwei Yēhéhuá rúcǐ shuō , zhòngrén bì chī le , hái shèngxia .