22 Shuō , dōu píngān . wǒ zhǔrén dǎfa wǒ lái shuō , gāngcái yǒu liǎng gè shàonián rén , shì xiānzhī méntǔ , cóng Yǐfǎlián shān dì lái jiàn wǒ , qǐng nǐ cì tāmen yī tā lián dé yínzi , liǎng tào yīshang .