20 Tāmen jìn le sǎ Mǎlìyà , Yǐlìshā dǎogào shuō , Yēhéhuá a , qiú nǐ kāi zhèxie rén de yǎnmù , shǐ tāmen néng kànjian . Yēhéhuá kāi tāmende yǎnmù , tāmen jiù kànjian le , búliào , shì zaì sǎ Mǎlìyà de chéng zhōng .