32 Nàshí , Yǐlìshā zhēng zuò zaì jiā zhōng , zhǎnglǎo yĕ yǔ tā tóng zuò . wáng dǎfa yī gè cìhou tāde rén qù . tā hái méiyǒu dào , Yǐlìshā duì zhǎnglǎo shuō , nǐmen kàn zhè xiōngshǒu zhī zǐ , dǎfa rén lái zhǎn wǒde tóu . nǐmen kàn zhe shǐzhĕ lái dào , jiù guān shàng mén , yòng mén jiāng tā tuī chū qù . zaì tā hòutou bú shì yǒu tā zhǔrén jiǎobù de xiǎngshēng ma