4 Wǒmen ruò shuō , jìn chéng qù ba . chéng lǐ yǒu jīhuāng , bì sǐ zaì nàli . ruò zaì zhèlǐ zuò zhe bù dòng , yĕ bì shì sǐ . lái ba , wǒmen qù tóu jiàng Yàlán rén de jūnduì , tāmen ruò liú wǒmen de huó méng , jiù huó zhe . ruò shā wǒmen , jiù sǐ le ba .