9 Nàshí , tāmen bǐcǐ shuō , wǒmen suǒ zuò de bù hǎo . jīnrì shì yǒu hǎo xìnxī de rìzi , wǒmen jìng bù zuò shēng . ruò dĕng dào tiān liàng , zuì bì líndào wǒmen . lái ba , wǒmen yǔ wáng jiā bàoxìn qù .