12 Hā xuē shuō , wǒ zhǔ wèishénme kū . huídá shuō , yīnwei wǒ zhīdào nǐ bì kǔhaì Yǐsèliè rén , yòng huǒ fùnshāo tāmende bǎo zhàng , yòng dāo shā sǐ tāmende zhuàng dīng , shuāi sǐ tāmende yīnghái , pōu kāi tāmende yùn fù .