14 Hā xuē líkāi Yǐlìshā , huí qù jiàn tāde zhǔrén . zhǔrén wèn tā shuō , Yǐlìshā duì nǐ shuō shénme . huídá shuō , tā gàosu wǒ nǐ bì néng hǎo .