16 Yǐsèliè wáng yà hā de érzi Yuēlán dì wǔ nián , Yóudà wáng Yuēshāfǎ hái zaì wèi de shíhou , Yuēshāfǎ de érzi Yuēlán dēng jī zuò le Yóudà wáng .