19 Yēhéhuá què yīn tā púrén Dàwèi de yuángù , réng bù kĕn mièjué Yóudà , zhào tā suǒ yīngxǔ Dàwèi de huà , yǒngyuǎn cì dēng guāng yǔ tāde zǐsūn .