18 Tā xíng Yǐsèliè zhū wáng suǒ xíng de , yǔ yà hā jiā yíyàng . yīnwei tā qǔ le yà hā de nǚér wèi qī , xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì .