5 Dào le nàli , kànjian zhòng jūnzhǎng dōu zuò zhe , jiù shuō , jiāng jūn nǎ , wǒ yǒu huà duì nǐ shuō . yē2 hù shuō , wǒmen zhòngrén lǐ , nǐ yào duì nǎ yī gè shuō ne . huídá shuō , jiāng jūn nǎ , wǒ yào duì nǐ shuō .