6 Yé hù jiù qǐlai , jìn le wūzi , shàonián rén jiāng gāo yóu dǎo zaì tā tóu shàng , duì tā shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , wǒ gāo nǐ zuò Yēhéhuá mín Yǐsèliè de wáng .