9 Dàn Fánjì de zàngfǔ yǔ tuǐ yào yòng shuǐ xǐ . jìsī jiù yào bǎ yīqiè quán shāo zaì tán shàng , dàng zuò Fánjì , xiàn yǔ Yēhéhuá wéi xīnxiāng de huǒ jì .