9 Nǐ hé nǐ érzi jìn huì mù de shíhou , qīng jiǔ , nóng jiǔ dōu bùkĕ hē , miǎndé nǐmen sǐwáng , zhè yào zuō nǐmen shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì .