32 Qízhōng sǐ le de , diào zaì shénme dōngxi shàng , zhè dōngxi jiù bù jiéjìng , wúlùn shì mù qì , yīfu , pí zǐ , kǒudai , bùjū shì zuò shénme gōng yòng de qìmǐn , xū yào fàng zaì shuǐ zhōng , bì bù jiéjìng dào wǎnshang , dào wǎnshang cái jiéjìng le .