31 Jìsī ruò chákàn tóu jiè de zāi bìng , xiàn xiàng bù shēn yú pí , qí jiàn yĕ méiyǒu hēi maó , jiù yào jiàng cháng tóu jiè zāi bìng de guān suǒ qī tiān .