14 Jìsī yào qǔ xiē shú qiā jì shēng de xuè , mā zaì qiú jiéjìng rén de yòu ĕrchuí shàng hé yòushǒu de dàmuzhǐ shàng , bìng yòu jiǎo de dàmuzhǐ shàng .