13 Bǎ gōng yánggāo zǎi yú shèng dì , jiù shì zǎi shú zuì jì shēng hé Fánjì shēng zhī dì . shú qiā jì yào guī jìsī , yǔ shú zuì jì yíyàng , shì zhì shèng de .