6 Zhìyú nà zhǐ huó niǎo , jìsī yào bǎ tā hé xiāng bǎi mù , zhūhóngsē xiàn bìng niúxī cǎo yītóng zhàn yú zǎi zaì huó shuǐ shàng de niǎo xuè zhōng ,