24 Yòu yào zaì shèng chǔ yòng shuǐ xǐ shēn , chuān shàngyī fú , chūlai , bǎ zìjǐ de Fánjì hé bǎixìng de Fánjì xiànshang , wéi zìjǐ hé bǎixìng shú zuì .