We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
9 Fán zhòumà fùmǔ de , zǒng yào zhìsǐ tā , tā zhòumà le fùmǔ , tāde zuì ( zuì yuánwén zuò xuè , bĕn zhāng tóng ) yào guī dào tā shēnshang .