3 Liù rì yào zuò gōng , dì qī rì shì shèng ānxīrì , dàng yǒu shèng huì , nǐmen shénme gōng dōu bùkĕ zuò . zhè shì zaì nǐmen yīqiè de zhù chǔ xiàng Yēhéhuá shǒu de ānxīrì .