43 Hǎo jiào nǐmen shì shìdaì daì zhīdào , wǒ lǐng Yǐsèliè rén chū Āijí dì de shíhou céng shǐ tāmen zhù zaì péng lǐ . wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén .