30 Wǒ yòu yào huǐhuaì nǐmen de qiū tán , kǎn xià nǐmen de rì xiàng , bǎ nǐmen de shī shǒu rēng zaì nǐmen ǒuxiàng de shēnshang , wǒde xīn yĕ bì yànwù nǐmen .