27 Fán mó zhè jì ròu de yào chéngwéi shèng , zhè jì shēng de xuè ruò tán zaì shénme yīfu shàng , suǒ tán de nà yī jiàn yào zaì shèng chǔ xǐ jìng .