20 Ná é mǐ duì ér fù shuō , yuàn nà rén méng Yēhéhuá cì fú , yīnwei tā bù duàn dì ēn dāi huó rén sǐ rén . ná é mǐ yòu shuō , nà shì wǒmen bĕn zú de rén , shì yī gè zhì jìn de qīnshǔ .