19 Pópo wèn tā shuō , nǐ jīnrì zaì nǎli shí qǔ maìsuì , zaì nǎli zuò gōng ne , yuàn nà gù xù nǐde dé fú . Lùdé jiù gàosu pópo shuō , wǒ jīnrì zaì yī gè míng jiào Bōesī de rén nàli zuò gōng .