11 Zaì chéng mén zuò zhe de zhòng mín hé zhǎnglǎo dōu shuō , wǒmen zuò jiànzhèng . yuàn Yēhéhuá shǐ jìn nǐ jiā de zhè nǚzi , xiàng jiànlì Yǐsèliè jiā de Lājié , Lìyà èr rén yíyàng . yòu yuàn nǐ zaì Yǐfǎtā dé hēng tōng , zaì Bólìhéng dé míngsheng .