Lùdéjì 4:9

9 Bōesī duì zhǎnglǎo hé zhòng mín shuō , nǐmen jīnrì zuò jiànzhèng , fán shǔ Yǐlì mǐ lè hé jī lián , mǎ lún de , wǒ dōu cóng ná é mǐ shǒu zhōng zhì mǎi le .