29 Dāng zhòngrén jùjí de shí hòu , Yēsū kāi jiǎng shuō , zhè shìdaì shì yī gè xiéè de shìdaì . tāmen qiú kàn shénjī , chúle Yuēná de shénjī yǐwaì , zaì méiyǒu shénjī gĕi tāmen kàn .