14 Guǎn gōngtáng de ,yīnwei Yēsū zaì ānxīrì zhì bìng , jiù qì fèn fèn de duì zhòngrén shuō , yǒu liù rì yīngdāng zuò gōng . nà liù rì zhī neì , kĕyǐ lái qiú yī , zaì ānxīrì què bùkĕ .