2 Zhǔrén jiào tā lái , duì tā shuō , wǒ tīngjian nǐ zhè shì zĕnmeyàng ne . bǎ nǐ suǒ jīngguǎn de jiāo daì míngbai . yīn nǐ bùnéng zaì zuò wǒde guǎnjia .